16-17 May 2019 • Sofia, Bulgaria

Submission: 21 February 2019Notification: 11 March 2019Final Version: 1 April 2019

Ifigenia:Lecture courses/BG

From Ifigenia, the wiki for intuitionistic fuzzy sets and generalized nets
Jump to: navigation, search
Bg-to-en.png This page is available in English.

На тази страница има информация за лекциите по обобщени мрежи and интуиционистки размити множества, четени от проф. Красимир Атанасов.

Обобщени мрежи

За повече информация вижте Ifigenia:Lecture courses/Generalized nets/BG.

От 1997 година лекции по обобщени мрежи (ОМ) се четат пред бакалаври и магистри в няколко български университети (Технически университет - София, Софийски университет, Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", Бургаски свободен университет). Кратки спецкурсове са четени в Полша и Великобритания. От 1998 година, едноседмични докторантски курсове по ОМ се четат всяка година в Централната лаборатория по биомедицинско инженерство към Българската академия на науките.

През учебната 2009/2010 година, лекционни курсове по ОМ се четат в:

  • Технически университет — София,
  • Бургаски свободен университет и
  • Бургаски университет "Проф. Асен Златаров".

Интуиционистки размити множества

За повече информация вижте Ifigenia:Lecture courses/Intuitionistic fuzzy sets/BG.

Лекционни курсове по интуиционистки размити множества (ИРМ) се четат пред бакалаври и магистри в Софийски университет между 2004 и 2008 година и в Нов български университет - София, от 2006 година. Кратки спецкурсове са четени в Гърция, Полша, Словакия и Великобритания. От 1998 година, едноседмични докторантски курсове по ИРМ се четат всяка година в ЦЛБМИ към БАН.